Reguleringsplanarbeid for ny ytre molo

Planområdet er på ca 800 dekar og er avgrenset som vist på kartet. Endelig planavgrensning vil bli fastsatt under reguleringsarbeidet.

Formålet med planarbeidet er å etablere en ny ytre molo som vil bedre havneforholdene, og bidre til å utvikle en framtidsretta havn som gir et godt grunnlag for videre vekst i Vardø. Det vil planlegges areal til midlertidig anleggsområde og anleggsveg.

Det ble avholdt et folkemøte 9.januar hvor det kom innspill til området som tas med i det videre planarbeidet

Kommunen har meddelt at tiltaket medfører krav om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven § 4-1 og det er ikke krav om planprogram.

Det henvises til dokumenter på nettside for ytterligere informasjon om planarbeidet, https://www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/

Eventuelle merknader til igangsatt planarbeid bes sendt innen 02.06.2020 til Norconsult AS ved Siri Bø Timestad, Klæbuvegen 127B, 7031 Trondheim eller på e-post til siri.bo.timestad@norconsult.com

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

 

Oppstartmøte - Vardø kommune, Vardøhavn

Skisseprosjekt Vardøhavn

Varslingskart

 

Plan- og bygesaksavdeling

Alonza Garbett

Enhetsleder TNPK

 

 

Varsel oppstart reguleringsplanarbeid for ny ytre molo – Vardø kommune– utdyping av krav om KU

Det vises til varslingsbrev datert 18.05.20

I etterkant av utsendelsen ser vi at krav om KU ikke var utdypet godt nok og beklager dette. Nedenfor gis en utdyping av KU-kravet:

Tiltaket omfattes av vedlegg II i KU-forskriften, punkt 10 k: «Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs som kan medføre endringer av kysten, f.eks. diker, moloer(…)». Det skal derfor vurderes om tiltaket kan få vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn etter KU-forskriftens § 10.

Etter en gjennomgang av KU forskriften § 10 er det kommet fram til at følgende tema skal konsekvensutredes:

  • Konsekvenser for de truede fugleartene i området. Temaet må utredes på grunn av at det er truede fuglearter i området som har tilholdssted i hele sjøområdet med strandsone.
  • Konsekvensene for friluftsliv og folkehelse. Temaet må beskrives fordi molofoten kommer rett sør for et opparbeidet friluftsområde, Skagen friluftsrom.  Det er også behov for å benytte grusveg som i dag brukes som turveg, til anleggsveg.

Det skal utarbeides en ROS-analyse der faren for bl.a. undersjøiske skred beskrives. Det vil bli gitt en reguleringsbestemmelse om at geotekniske undersøkelser skal gjennomføres før bygging tillates.

Det er avklart at det ikke er nødvendig å utarbeide planprogram jfr. §8 i KU-forskriften.

Fristen for tilbakemelding er i brev av 18.05.20 satt til 02.06.20. For å slippe å utsette behandlingen av reguleringsplanen til over sommeren, håper vi at fristen kan opprettholdes. Ta rask kontakt dersom dette ikke lar seg gjøre.