For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de møter opp til vaksinasjon. Men siden dette kan ta lang tid finnes det alternative måter hvor pasienter kan dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose. Pasientene må selv velge om de vil fremvise personsensitive informasjon. Hvis de ikke ønsker dette vil de etter hvert motta et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at de er i en gruppe som kan motta et tilbud om tredje dose, og pasienten kan velge å vente på dette.

Pasienter som faller under en av gruppene bes ta kontakt med vaksinetelefon 467 43041 for bestilling av time til vaksinering.

Dokumentasjon på at man faller inn under de ulike gruppene må fremvises til vaksinatør for at kommunen skal kunne gi en 3. dose.

Følgende gruppe skal ha 3. vaksinedose:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra journal hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 

Gruppe 2

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter kan vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår, eller medisinliste fra sin fastlege.

Pasienter som bruker følgende medikamenter, er aktuelle for tredje vaksinedose:

Abatacept (Orencia®)

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)

Anakinra (Kineret®)

Azathioprin (Imurel®)

Baricitinib (Olumiant®)

Belimumab (Benlysta®)

Brodalumab (Kyntheum®)

Certolizumab pegol (Cimizia®)

Ciklosporin (Sandimmun®)

Cortison >100 mg daglig >1mnd

Cyclofosfamid (Sendoxan®)1

Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)

Filgotinib (Jyseleca®)

Fingolimod (Gilenya®)

Golilumab (Simponi®)

Guselkumab (Tremfya®)

Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd

Iksekizumab (Talz®)

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2

Leflunomid (Arava®)

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd

Mykofenolat (Cellcept®)

Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3

Omalizumab (Xolair®)

Ozanimod (Zeposia®)

Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd

Rilonacept (Arcalyst®)

Risankizumab (Skyrizi®)

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3

Secukinumab (Cosentyx®)

Sulfasalazin (Salazopyrin®)

Takrolimus (Prograf®)

Tocilizumab (RoActemra®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Upadacitinib (Rinvoq®)

Ustekinumab (Stelara®)

Vedolizumab (Entyvio®)

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:

Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.