Trafikksikkerhetsplanens hensikt er å legge grunnlag for trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Trafikksikkerhetsplanen for Vardø kommune 2023-2026 er en rullering av forrige plan, som gjaldt for perioden 2016-2020, med oppdatering av faktaopplysninger, mål, strategier, prioriteringer og hvor det i høringsperioden er ønskelig med innspill for å legge føringer for handlingsprogram i perioden.
Trafikksikkerhetsplanen fremmes som en kommunedelplan for å sikre at trafikksikkerhet blir forankret i kommunal planlegging. I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) skal det utarbeides planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Overordnede mål og føringer Stortinget vedtok i 2001 nullvisjon for alt arbeid med trafikksikkerhet. Norsk transportplan (NTP) har lagt en visjon om at ingen blir drept eller hardt skadd. NTP 2018-2029 har satt et etappemål i 2030 som tilsvarer at antall drepte og hardt skadde i Norge er redusert med 50% sammenlignet med årene 2016-2020.
Hovedmål i trafikksikkerhetsplanen
Forslag for hovedmål i kommunedelplan for trafikksikkerhet for perioden 2023-2026 er ferdigstillelse av gang- og sykkelvei mellom Vardø skole og Vardø barnehagen, reduserte fartsgrenser, utbedring og fornying av kommunalvegnettet, etablering/oppgradering av bedre vegbelysning og fortausløsnig.

 

Vil du uttale deg?

Uttalelser kan sendes som e-post eller brev.
 
Eventuelle merknad eller innspill kan sendes til postmottak@vardo.kommune.no eller via post til Vardø kommune, Kirkegata 4, 9950 Vardø
Vennligst merkere uttalse med følgende "23/00093 - Forslag til kommunedelplan Trafikksikkerhet 20203-2026"
 
Frist for uttalelse: 15.09.2023

 

Viktige dokumenter

Saksfremlegg - KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2023-2026

Forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet 2023-2026

Vedtak - kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2023-2026