Saken gjelder revisjon av lokal forskrift om snøskuterløyper som legges frem til vedtak om høring og offentlig ettersyn til Vardø formannskap som planutvalg. Forskriften gir bestemmelser om bruk av snøskuterløyper til rekreasjonskjøring for 11 fast angitte traseer i kommunen.

Gjeldende forskrift ble vedtatt av Formannskap den 30.12.2021 i vedtak 63/21. 

Under politisk sluttbehandling i Vardø bystyre fremkom det ønske om å utrede to tilføyinger til løypenettet i Vardø kommune.   

  1. Flytting av løype 6 fra E75 og forbi Olskarsvatnet
  2. Komagvær til Persfjord forbi Oksevatnet 

I sammenheng med planlegging av disse to snøscooterløyper skal kommunen utrede løypenes virkninger for kartlagte og verdsetting av friluftslivsområder ihht. Miljødirektoratets veileder M98-2013. Gjeldende kartlegging er fra 2021. 

Gjennom tidligere prosess har administrasjonen vurdert innspill til løypetraseer og mulighetsrommet for etablering av forsalg til 2 nye løyper ihht. reglene i motorferdselforskrift §4a. Administrasjon har selv utredet forslag til nye tilføyinger ihht. reglene i motorferdselforskriften og har innhentet samtykke fra berørte grunneiere.

Videreføring av eksisterende løyper med beskrevne tilføyinger gir tilsvar på registrert etterspørsel og grunnlag for trivsel blant brukere. Det er gjort vurderinger for å ivareta hensynene kommunen plikter å ta jf. reglene i motorferdselforskriften §4a. Det er innledet dialog med reindriften, vurdert løypenes virkninger for naturmangfold og friluftslivet samt gjort avbøtende tiltak der særlig viktig friluftsområder kan bli utsatt for støy/forurensning.

Forslaget til nye løyper som legges frem vil ha betydning for videreføring og utvikling av scootermiljøet i kommunen, samt fremtidige lokale reiselivsaktører som vil har muligheten til å tilby spennende scooterturer som del av sitt kundetilbud. Det bes at Vardø formannskap legges plan for utredning av nye snøscooterløyper ut til høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker jf. reglene i plan- og bygningsloven §1114. Kommunedirektøren innstiller positivt. 

 

Vil du uttale deg?

Uttalelser kan sendes som e-post eller brev.
 
Eventuelle merknad eller innspill kan sendes til postmottak@vardo.kommune.no eller via post til Vardø kommune, Kirkegata 4, 9950 Vardø
Vennligst merkere uttalse med følgende "22/01335 - Forslag til nye snøcooterløyper"
 
Frist for uttalelse: 01.09.2023

 

Viktige dokumenter

Saksfremlegg - Forslag til nye snøscooterløyper i Vardø kommune

Plan for utredning av nye snøscooterløyper i Vardø kommune

Vedtak - Forslag til nye snøscooterløyper i Vardø kommune