Vardø kommune har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor. Den nye forskriften er ute på høring, og det er åpent for merknader fram til 25. november.

Bakgrunnen for det nye forslaget er presiseringer gjort av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i måten kommunene beregner gebyrer på. Vardø kommune er en av de første kommunene i landet som har utarbeidet en ny forskrift basert på den nye fortolkningen av reglene. 

 

Gebyret følger saksbehandlingstiden

Nå vil gebyrene gjenspeile den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for hver tiltakstype, som tidligere var basert på antall kvadratmeter eller antall boenheter osv.  

Utgangspunktet for arbeidet med ny gebyrforskrift har vært å utarbeide et gebyrregulativ som på en fleksibel måte klarer å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene. Gebyrregulativet skal samtidig sørge for å finansiere de oppgavene som kommunen etter lover og regler er pålagt å utføre.
Jobben med nytt gebyrregulativ har hatt som mål å tydeliggjøre de ulike oppgavene kommunen har knyttet til saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven og hvilke kostnader dette medfører. Det skal bli enklere for politikere og publikum å bli opplyst om kommunens oppgaver og hva det kommer til å koste. Videre har hensikten vært å lage et regulativ som er mest mulig rettferdig for alle tiltakshavere, samtidig som målsetningen også har vært at innretningen i regulativet skal minimere rettmessige klager på gebyrene.


Forslag til ny gebyrforskrift er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra teknisk sektoren. Målsetningen med arbeidet har vært å lage en
forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel.


Rettferdig: Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte.
Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve, med et klart og forståelig språk.
Fleksibel: Forskriften henviser til årlige kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse.

Ønsker innspill

Utvalg til Teknisk, Næring og Plan har vedtatt å sender forslaget ut på offentlig ettersyn og ber om at merknader og innspill til form, innhold og nivå sendes til kommunen før endelig behandling i Bystyre. 

Høringsutkastet og forslaget til ny gebyrforskrift kan du lese her. Høringsdokumenter er også tilgjengelig i servicetorget på rådhuset. 

Kommentarer eller merknader til forslaget kan sendes til Vardø kommune, teknisk etat, Kirkegata 4, 9950 Vardø eller postmottak@vardo.kommune.no

Merknadsfrist: 25. november 2022 

 

Høringsdokumenter

Saksfremlegg - Forsalg til nye vedtekter for gebyrregulativ for teknisk sektor i Vardø kommune 2023

Vedtak - Utvalg TNP

Forsalg til nye vedtekter for gebyrregulativ for teknisk sektor i Vardø kommune 2023