Hovedtrekk i høringsforslaget

Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er oppdatert, rettferdig, tydelig og fleksibel, og som er i samsvar med lovverket for vann- og avløpsgebyrer.

Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på en best mulig måte og det skal være mulig for brukeren å påvirke gebyret ved sin adferd.

Forskriften skal være lett å lese og håndheve med forståelig språk uten uklare, eller vanskelige formuleringer.

Forskriften henviser til årlige bystyrestyrevedtak om gebyrenes størrelse.

 

Ønsker innspill

Utvalg til Teknisk, Næring og Plan har vedtatt å sender forslaget ut på offentlig ettersyn og ber om at merknader og innspill til form, innhold og nivå sendes til kommunen før endelig behandling i Bystyre. 

Høringsutkastet og forslaget til ny gebyrforskrift kan du lese her. Høringsdokumenter er også tilgjengelig i servicetorget på rådhuset. 

Kommentarer eller merknader til forslaget kan sendes til Vardø kommune, teknisk etat, Kirkegata 4, 9950 Vardø eller postmottak@vardo.kommune.no

Merknadsfrist: 25. november 2022 

Høringsdokumenter

Saksfremlegg - forskrift om vann- og avløpsgebyr, Vardø kommune

Vedtak - forskrift om vann- og avløpsgebyr, Vardø kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Vardø kommune