Kommunen er forurensningsmyndighet både etter § 15 og § 15A og skal føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak fattet i medhold av disse paragrafene følges. Dette kan gjøres i form av enkeltvedtak direkte hjemlet i Avløpsforskriften, eller i egen lokal forskrift fastsatt av kommunen.

Kommunen har et samlet avløpsnett med påslipp fra mange virksomheter i tillegg til private boliger. For å sikre en mest mulig enhetlig behandling, har teknisk etat vurdert det at forurensningsmyndigheten kan utøves best via en lokal forskrift som dekker både § 15 og § 15A i Avløpsforskriften. En lokal forskrift gjør det også lettere å ivareta hensynet til eget avløpsanlegg ved å stille spesifikke krav til påslippet fra ulike virksomheter iht. forskriftene.

Avløpsanleggene omfatter ledningsnett, pumpestasjoner og evt. fremtidige renseanlegg, og det er vanlig at abonnentene knytter seg til dette anlegget og belaster det med avløpsvann uten noen form for rensing eller forbehandling.

Avløpsnett er dimensjonert og utformet slik at de kan ta hånd om vanlig sanitært avløpsvann fra boliger og forretningsbygg. Avløpsnett tar imidlertid også tatt imot avløpsvann med en kvalitet som avviker mye fra sanitært avløpsvann. Dette gjelder spesielt følgende typer avløpsvann:

  • Avløpsvann fra industribedrifter som kan inneholde ulike typer forurensninger og miljøgifter avhengig av type virksomhet og produksjon.
  • Avløpsvann fra bensinstasjoner, bil- og motorverksteder, vaskehaller og garasjeanlegg og lignende med høyt innhold av oljeprodukter og vaskemidler.
  • Avløpsvann fra hoteller, kantiner, storkjøkken, gatekjøkken, grillkjøkken mv. med høyt innhold av fett.

 

Fett gir redusert kapasitet og tilstoppinger i ledningsnettet, med driftsproblemer og løpendebehov for ekstra driftsinnsats i form av rensing av ledninger og spyling og rengjøring. Vardø kommune har de siste årene investert mye penger i etablering av nytt avløpsnett og nye pumpestasjoner.

Det kan forventes at disse anleggene vil har driftsproblemer i fremtid på grunn av det som følge av at innholdet av fett og olje i avløpsvannet er høyt. Vardø kommune ønske utvikling i både Vardø, Kiberg og Svartnes og det er ingen tegn som tyder på at dette vil avta i nærmeste framtid. Kommunen kan som forurensningsmyndighet stille krav til innholdet i påslipp av olje og fettholdig avløpsvann i samsvar med bestemmelsene i Avløpsforskriften, og kan i tillegg som eier av avløpsnettet stille krav til kvaliteten på det avløpsvannet som slippes inn på kommunal ledning / kommunalt anlegg.

 

Gjeldende krav – behov for presiseringer

Kapittel 15 i Avløpsforskriften har krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, og kapittel 15A omhandler bl.a. påslipp til offentlig ledningsnett. Kapittel 15 inneholder bestemmelser om at det skal søkes om tillatelse for utslipp og påslipp av oljeholdig avløpsvann, men har begrensninger når det gjelder hvilke virksomheter som omfattes. Det er også satt krav til maksimalt oljeinnhold på 50 mg/l, men ingen krav til temperatur. Kommunale forskrifter kan ha bestemmelser som ikke begrenser virkeområdet til visse virksomheter, men gir åpning for at forskriftene skal gjelde for alle virksomheter som har utslipp av oljeholdig avløpsvann. Det bør også stilles krav til maksimal temperatur ved påslipp til det kommunalt avløpsnett.

 

Kapittel 15A har bestemmelser som gir kommunen hjemmel til å stille krav om kvaliteten på avløpsvannet og/eller krav til forbehandling/rensing, samt krav til prøvetaking, kontroll og varsling. Kravene er generelle og hjemmelen er betinget av at kravene/tiltakene er nødvendige for at det kommunale avløpsnettet skal overholde sine utslippskrav og ikke skades, samt at helsen for de som arbeider på avløpsanlegget beskyttes.

Som alternativ til at kommunen i hvert enkelt tilfelle skal vurdere om avløpsvannet fra en virksomhet er av en slik sammensetning at det krever spesielle tiltak, kan de kommunale forskriftene inneholde definerte og detaljerte krav til maksimalt innhold av aktuelle forurensninger (grenseverdier for vanlige komponenter i avløpsvann).

 

Kommunale forskrifter med krav til påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann og industrielt avløpsvann kan inneholde bestemmelser om at det ikke tillates påslipp til overvannsledning, og at sanitært avløpsvann ikke skal kobles via olje- og fettutskillere.

 

Det kan videre være hensiktsmessig å henvise til dimensjoneringsregler, og stille krav om dimensjonering etter disse reglene (gjeldende norske standarder og aktuelle veiledninger). For å sikre at avløpsnettet fungerer og drives som forutsatt kan det stilles krav til prøvetaking og analyser med henvisning til standarder og veiledninger, og krav om akkreditering.

 

For å sikre stabil og sikker drift kan det videre stilles krav om at det skal inngås serviceavtale med uavhengig firma/instans med dokumentert kompetanse, og som skal godkjennes av kommunen.

Olje- og fettutskillere skal tømmes regelmessig, og den kommunale forskriften kan ha bestemmelser om at det skal inngås tømmeavtale med godkjent tømmefirma, og at det sikres at både tømming og disponering av avfallet skjer i henhold til gjeldende lov og forskrifter.

Virksomheten kan pålegges dokumentasjon og rapportering i form av tømmerapportfor olje- og fettutskilleranlegg, analyserapport av uttatte avløpsprøver, inspeksjonsrapporter og årsrapporter. På samme måte kan det settes krav om beredskap mot uforutsette hendelser og varslingsplikt.

 

Fordelen med egen forskrift

Kommunen vil få større mulighet til å foreta kontroller ved å pålegge virksomheter å søke om tillatelse til påslipp og på den måten skaffe seg oversikt og kontroll over kvaliteten på avløpsvannet som tilføres kommunale anlegg. Det er derfor sannsynlig at løpende driftsproblemer og antall uforutsette hendelser vil bli redusert, samtidig som mengde forurensninger som slippes ut i havet blir mindre enn i dag.

 

Virksomheter som vil bli omfattet av forskriftene, vil få større krav til egenkontroll samt til dokumentasjon av målinger og registreringer av mengde og sammensetning av avløpsvannet som slippes ut til kommunal ledningsnettet.

 

Teknisk etat vurderes situasjon som uakseptabel i forhold til kravene i forskriften, fordi det har aldri blitt stilt krav til virksomheter på utslipp til den kommunal ledningsnett.

Avløpsgebyr betales på grunnlag av stipulert avløpsmengde etter bygnings størrelsen og formål, og tar ikke hensyn til ulik kvalitet på avløpsvannet.

Krav til påslipp av avløpsvann til det kommunale avløpsnettet vil gjøre det sammenlignbar for alle påslipp, slik at gebyrene i størregrad gir en rettferdig fordeling av kostnadene for å bygge og drive de kommunale avløpsanleggene.

Ønsker innspill

Utvalg til Teknisk, Næring og Plan har vedtatt å sender forslaget ut på offentlig ettersyn og ber om at merknader og innspill til form, innhold og nivå sendes til kommunen før endelig behandling i Bystyre. 

Høringsutkastet og forslaget til ny gebyrforskrift kan du lese her. Høringsdokumenter er også tilgjengelig i servicetorget på rådhuset. 

Kommentarer eller merknader til forslaget kan sendes til Vardø kommune, teknisk etat, Kirkegata 4, 9950 Vardø eller postmottak@vardo.kommune.no

Merknadsfrist: 25. november 2022 

 

Høringsdokumenter

Saksfremlegg - forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Vedtak - forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann