Innledning

Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret for å drøfte og prioritere planoppgaver på overordnet nivå i kommunestyreperioden.

I plan- og bygningsloven § 10-1 stilles det krav til kommunene om å ha en kommunal planstrategi:

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen, men et verktøy for å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som bør prioriteres og gjennomføres i valgperioden. Planleggingen skal være behovsstyrt, og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

I bystyremøte 17.02.2020 fattet Vardø bystyre følgende vedtak:

Vardø kommune starter jobben med kommunalplanstrategi. Ny planstrategi skal være vedtatt av Vardø bystyre innen oktober 2020. Kommunal planstrategi skal legge vekt på at vi står overfor fem store utfordringer:

 • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
 • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
 • Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
 • Å skape et trygt samfunn for alle
 • Å skape et lønnsomt og aktivt næringsliv gjennom blant annet en aktiv næringspolitikk og gode næringsstrategier.

Hvert hovedutvalg oppnevner minst en representant, og ikke flere enn to, til arbeidet med kommunal planstrategi.

Til arbeidet med kommunal planstrategi velges også varaordføreren som leder av utvalget.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:

 • Christine Nilssen (varaordfører og leder)
 • Arne Borgersen (TNPK)
 • Hans-Erik Wilhelmsen (TNPK)
 • Tove Mette Lieng Antonsen (GOB)
 • Bill-Ricky Iversen (POHS)
 • Hermann Westlie (assisterende rådmann, sekretær)

Kommunal planstrategi

Dokumentet Kommunal planstrategi finner du her