Kommunen må velge nye meddommere for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. 

Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 • Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn (jf. domstolloven § 64) 
 • Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn (jf. domstolloven § 65) 
 • Meddommere til jordskifteretten – ett utvalg med like mange kvinner og menn (jf. jordskifteloven § 2-5) 

Domstolloven § 70 stiller generelle krav til den som skal velges til meddommer:

Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrige være personlig egnet til oppgaven.

I tillegg må vedkommende

 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender,
 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
 4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

 1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
 3. statsforvaltere og assisterende statsforvaltere
 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

Domstolloven § 72 utelukker valg på grunn av vandel:

Utelukket fra valg på grunn av vandel er

 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,
 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig,
 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,
 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Særlig om krav til meddommere i jordskifteretten

Det følger av jordskifteloven § 2-5 at meddommere til jordskifterettene skal velges etter reglene om valg av meddommere i domstolloven. Dette innebærer at reglene om valg og valgbarhet som er nevnt under punktene 1.2 og 1.3 også gjelder for jordskiftemeddommere.

I tillegg til de generelle kravene, stilles det et særlig krav om at jordskiftemeddommere skal være «kunnige i saker som jordskifteretten […] til vanleg har». Med «kunnig» menes det at meddommerne «har greie på, kjenner til eller veit noko om det saka gjeld»