Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Miljøinformasjon

Alle har rett til opplysninger fra kommunen om forhold som har betydning for miljøet.

Beskrivelse

Miljøinformasjonsloven gir kommunen plikt til å svare deg på spørsmål du har om miljøet i kommunen din. 

Du kan for eksempel spørre om miljøinformasjon i forbindelse med en utbygging som kommunen gjør. Eller du kan få informasjon om risikoen for flom der du bor. Miljøinformasjon kan være:

  • tiltak som er i gang 
  • beslutninger og planer
  • analyser av produkter som kommunen har eller bruker og som gjelder helse- og miljøvirkninger.

Målgruppe

Alle som ønsker tilgang til slik informasjon, både privatpersoner, frivillige organisasjoner, media og næringsliv.

Kriterier/vilkår

Det finnes noen tilfeller hvor du ikke kan få informasjonen du spør om:

  • når en sak ikke er ferdig behandlet i kommunen og informasjonen du etterspør kun finnes i interne arbeidsdokumenter
  • taushetspliktig informasjon, for eksempel forretningshemmeligheter.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Dette er en lovpålagt plikt for kommunen. Se miljøinformasjonsloven § 5 og kapittel 3.

Se også offentleglova §§ 13, 14, 15 og 16.

Miljøinformasjonsloven
Produktkontrolloven
Forskrift om Klagenemnda for miljøinformasjon
Forvaltningsloven
Offentleglova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan spørre kommunen på den måten du vil, du kan ringe, skrive eller møte opp.

Du må ikke dokumentere et spesielt behov for å ha krav på informasjon. Men du må formulere deg slik at kommunen forstår hva du er ute etter. Kommunen hjelper deg med å stille spørsmål slik at du får det du er ute etter.

Hensynet til andre samfunnsinteresser (f.eks. forretningshemmeligheter) eller opplysninger som det er taushetsplikt om kan gjøre at du får avslag. Du har imidlertid alltid krav på informasjon om

  • helseskadelig forurensning 
  • forurensning som kan gjøre alvorlig skade på miljøet
  • forholdsregler for å hindre slike skader
  • ulovlig inngrep eller skader på miljøet.

Saksbehandlingstid

Du skal få svar snarest mulig og senest innen 15 virkedager etter at kravet er mottatt. Hvis dette ikke er mulig fordi forholdet er komplisert og/eller informasjonen som etterspørres er for omfattende, skal du innen samme frist få beskjed om når du kan vente svar, og da senest innen to måneder.

Klagemulighet

Hvis du får avslag på kravet om informasjon, kan du klage innen tre uker etter at du mottok avslaget. Får du ikke svar innen to måneder, kan du også klage. Er du usikker på hvorfor du har fått avslag, kan du kreve en nærmere begrunnelse av de vurderingene som ligger til grunn for avslaget. Dette må meldes innen tre uker etter at du fikk avslaget. Svar skal du ha innen ti dager. Hvis du har bedt om en nærmere begrunnelse for avslaget, stopper klagefristen til du har fått begrunnelsen. Klagen sendes til det organet som har gitt avslaget. Deretter videresendes klagen til nærmeste overordnede organ hvis organet selv ikke tar klagen til følge. For kommunens del er dette statsforvalteren.

Du kan også klage til Sivilombudsmannen.

Tjenesten oppdatert: 09.03.2021 15:03