Planen sendes berørte grunneiere, naboer, rettighetshavere og sektormyndigheter for uttalese/benhandling.

Planområdet omfatter området ved Kiberg havn og farleden

Hensikt med planen

VI forbindelse med Nasjonal transportplan, NTP 2014-2023 er utbedringstiltak i innseilinga til Kiberg prioritert med en ramme på 20 millioner til utdyping. Utfordringen i havnen er vanskelig innseiling og stor sandvandring.
Hensikten med planarbeidet er å foreta en mindre endring av eksisterende søndre molo som vil bedre innseilingsforholdene til Kiberg havn. Farleder markert i kommuneplanens arealdel vil reguleres hvor det er planlagt utdyping av østre farled. Havnebassenget skal reguleres til havneområde i sjø for å styrke Kiberg som fiskerihavn.
Fiskerelatert næring er avgjørende for opprettholdelsen og videreutvikling av Kiberg som samfunn, og det er derfor av stor betydning at fartøy trygt kan seile inn til kai og levere fangst ved fiskebruk i havna.

Planforslagene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 22.06.2020 - 14.08.2020 på følgende steder;

www.vardo.kommune.no - under høring og planer

Servicetorget, Rådhuset, Kirkegata 4

Eventuelle merknader/synspunkter merkers med "Kiberg havn planID 54042020002 og sendes til Vardø kommune v/plan- og byggesaksavdeling, Pb 292, 9951 Vardø eller til postmottak@vardo.kommune.no innen 03.08.2020. 

Dokumentene til planforslaget;

DEL I

Vedlegg 0 - Planbeskrivelse 050620.pdf

Vedlegg 1 - Planbestemmelser 05062020.pdf

Vedlegg 2 - Plankart (A2) 290520.pdf

DEL II

Vedlegg 5 - Prosjektrapport Kiberg Havn.pdf

Vedlegg 6 - B100_Utdyping plan.pdf

Vedlegg 7 - Forprosjekt Kiberg R9-200815.pdf

Vedlegg 8 -Tiltaksplan_utfylling-og-mudring-i-sjø.pdf

Vedlegg 9 - ROS-analyse_Kiberg havn.pdf

 

Enhetsleder teknisk, næring, plan og kultur

VK_TNPK_5_farger_500x191_300x115.png