Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Skoleskyss

Noen elever bor så langt fra skolen at de har rett til å få gratis skoleskyss til og fra skolen og skolefritidsordningen.

Beskrivelse

Elever på 1. trinn skal få gratis skyss til skolen dersom de bor mer enn to kilometer fra skolen. Elever på 2.-10. trinn får gratis skyss dersom de bor mer enn fire kilometer fra skolen. Skyss kan også være båttransport.

Retten til skoleskyss gjelder også når eleven har flere hjem, men hvert hjem må oppfylle vilkårene for retten til skyss.

Andre grunner som kan gi rett til gratis skoleskyss kan være at

  • skoleveien er farlig eller spesielt vanskelig
  • eleven har nedsatt funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom.

Elever som får skyss vil også få reisefølge, og noen vil være sammen med eleven i ventetiden. Elevene blir enten hentet hjemme, eller ved et avtalt møtested eller bussholdeplass.

I noen tilfeller vil det ikke være mulig å finne et transportalternativ for eleven. I så fall vil kommunen tilby losji og tilsyn med elevene som er innlosjerte.

I skoleferiene vil eleven ikke ha rett til skyss til og fra skolefritidsordningen.

Målgruppe

  1. Elever med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom
  2. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
  3. Elever på 1. trinn og har mer enn 2 kilometer til skolen
  4. Elever på 2.–10. trinn og har mer enn 4 kilometer til skolen.

Kriterier/vilkår

For å måle hvor lang skoleveien er skal det måles fra inngangsdøren hjemme til inngangsdøren på skolen, etter korteste vei.

Pris for tjenesten

Skoleskyss er gratis så lenge eleven går på den nærskolen som er tildelt.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 4-1, § 4-2 og § 4-3.

Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke skolen eller kommunen om gratis skoleskyss.

Vedlegg

Hvis du søker om skoleskyss på grunn av funksjonsnedsettelse, midlertidig skade eller sykdom, må du legge ved legeattest.

Saksbehandling

Før kommunen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at kommunen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Kommunen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde kommunens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:17