Har du en grunder i deg? Ønsker du å pusse opp ett historiskbygg eller gjøre tiltak som gjør byen penere men behøver støtte? Ser du kanskje fiskeri næringa som en framtid for deg?
Vardø kommune har tilgjengelig fondsordninger som kan bidra til å realisere ditt prosjekt! 

De forskjellige fondstypene vi har tilgjengelig er:

- Kultur, Idrett og Festivals fond
Fondet har som formål å bidra til å skape trivsel og gode levevilkår i Vardø kommune gjennom stimulering av kultur-, idretts og festival livet. Slik stimulering kan skje ved å gi støtte til tiltak og prosjekter som bidrar til engasjement, forankring, nyskapning og kreativitet.

Søkere til fondet kan være lag/foreninger, bedrifter, institusjoner (offentlige/private), stiftelser og enkeltpersoner som bor i Vardø kommune.

Tilskudd fra fondet gis til enkelttiltak og til prosjekt/forprosjekt, (ikke til ordinær drift.) Idrettslag registrert i Vardø kommune har også muligheten og søke på en pott på inntil kr. 10 000,- hvert år for kostnadsdekning av reisekostnader!

- Havnefond
Tilskuddsordningen for fiskerihavnetiltak er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunen anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten støtte.

Formålet med støtteordningen er å stimulere til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. Fiskerihavnetiltak er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskeri- og oppdrettsnæringen i kommunen. Den kommunale tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kommunen, samt bidra til å skape ny næringsaktivitet.

- Byfornyelsesfondet
Fondet har som mål å utvikle kommunens potensiale som kultur, historie- og fiskerisamfunn ved å benytte midler til fysiske tiltak som skal bidra til å forskjønne byen. Fondets formål er at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, naturområder mv. som er av historisk og miljømessig verdi blir tatt vare på.

Støtte fra byfornyelsesfondet gis i form av tilskudd til private personer, lag og foreninger samt forretninger/bedrifter som forskjønner kommunen. Eventuelle tilskudd vil bli utbetalte etter regning fremsettes. Hver søknad begrenses opptil kr. 50 000,-

- Fiskerifond
Fondet skal være et virkemiddel for å stimulere til en sunn utvikling av fiskerinæringen i kommunen, og herunder stimulere ungdom fra Kiberg og Vardø til etablering i fiskeriyrket. Fondet skal også bidra til å sikre stabil råstofftilgang til kommunens industri ved å stimulere til videre oppbygging av en kystfiskeflåte i Vardø kommune.

Fondets midler kan brukes til toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis dekning av egenkapital til fiskere som skaffer seg helårsdrevne fiskefartøy fra 10 meter og opp. Fondet kan også brukes i forhold til anskaffelse av kvoterettigheter innenfor eksisterende strukturordning. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom er i denne sammenheng definert opp til 30 år. Ungdom 25 år og yngre kan stå på blad A. Det kan innvilges støtte fra fondet så lenge det er midler på fondet.

- Miljø og Klimafond
Tilskuddsordningen skal fremme klimatiltak i kommunen ved å støtte prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Tiltaks områdene er som følger:

  • Klimagassreduserende tiltak.
  • Tiltak rettet mot publikum generelt og fellesområder, framfor private personer/grupper.
  • Tiltak som er nyskapende og fremtidsrettet.
  • Tiltak som forebygger forsøpling og bevaring av naturreservat og kulturmiljø- og landskap.
  • Tiltak som kan vise til reduksjon i klimagassutslipp.
  • Tiltak for å fjerne nedgravde olje- og parafintanker.

Energieffektivisering, karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og teknologiutvikling er ikke mål for denne tilskuddsordningen.

- Næringsfondet
Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men kan også nyttes til kommunalt nærings- og tiltaksarbeid samt kunnskapsrettet og fysisk infrastruktur.

Vardø kommunes næringsfond består av regionalutviklingstilskudd tildelt av Finnmark Fylkeskommunes regionale utviklingsplan (RUP) gjennom regjeringens ansvarsreform, samt avsatte næringsfondsmidler bevilget av Vardø bystyre.

Bruken av fondet skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommunens næringspolitikk og særlig slik dette fremkommer i ‘‘Strategisk næringsplan: nærings strategier for Vardø kommune 2018-2023’’. Midlene skal brukes i henhold til nasjonale retningslinjer og føringer i fylkeskommunens regionale utviklingsprogram. For å nå næringsplanenes ambisiøse hovedmål om 50 nye arbeidsplasser innen 2023 skal særlig to næringer være satsingsområder. Fiskeri og reiseliv er valgt som de viktigste satsingsområdene i næringsplanen, og skal ha prioritet ved utdeling av midler fra næringsfondet. Arbeid med å tiltrekke seg etableringer fra bedrifter utenfra er et tredje satsingsområde:

• Satsingsområde 1: Fiskeri.
• Satsingsområde 2: Reiseliv
• Satsingsområde 3: Arbeid med å tiltrekke seg etableringer fra bedrifter utenfra er et tredje satsingsområde

Les nøye gjennom fondsordningenes vedtekter og gjør deg kjent med ordningene før du sender søknad. Søknader behandles fire (4) ganger i året og må være registrert i kommunen innen 01. desember, 01. mars, 1. juni, og 1. september. Søknader vil så behandles i følgende møte med Utvalget for Teknisk, Næring, Plan og Kultur.. Alle søknader må registreres via regionalforvaltning.no, søknader som sendes utenom Regionalforvaltning vil ikke behandles.
Vardø kommune vil gjerne hjelpe deg med søknaden, epost kan du sende til postmottak@vardo.kommune.no

Linker:

Vedtekter for Kultur-, Idrett og Festivalfond

Vedtekter for Havnefondet

Vedtekter for Byfornyelsesfondet

Vedtekter for Fiskerifondet

Vedtekter for Miljø og Klimafondet

Vedtekter for Næringsfondet