Formål

Formål med detaljreguleringsplan for Svartnes havn er å skape et attraktivt og fremtidsrettet næringsareal for utbygging av fiskeri- og servicerelaterte virksomheter. Målsettingen er å utvikle Svartnes havn til å bli et nytt fiskeri- og logistikk-knutepunkt i Nord Norge.  Vardø kommune og Vardø Havn KF ønsker å detaljregulere Vardø kommune sin største havn - Svartnes. Plassering og størrelse av Svartnes havn antas å være velegnet som fiskeri-, industri- og logistikkhavn. Vardø kommune ønsker å aktivt bidra med tilrettelegging for nye virksomheter innenfor denne type næringsliv og på denne måten bidra til ny aktivitet og sysselsetting.  Svartnes Havn er sentralt plassert i Vardø kommune, nært E75, Svartnes lufthavn, fiskefeltene og internasjonal skipsled.  Gjeldende områdeplan – med formålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kombinert formål kai/industri, hjemler i utgangspunktet for de ønskede tiltakene på land, og det er i reguleringsbestemmelsene ikke krevd detaljregulering for disse formålene før utbygging.   Avinor har i brev datert 05.09.22 redegjort for at kombinasjonen fiskerihavn/innflygingssone for Vardø lufthavn er utfordrende på grunn av fare for birdstrike, og fraråder sterkt etablering av fiskerihavn. Planprosessen skal avklare om krav fra Avinor kan forenes med ønsket utbygging.  Vardø kommune har på grunnlag av denne utfordringen valgt å konsekvensutrede ønsket utbygging for å få oversikt over hvilke følger en slik etablering kan få og om kombinasjonen fiskerihavn/ innflygingssone kan gjennomføres dersom spesielle hensyn tas. 

Beskrivelse av saken

Ifølge forskrift om konsekvensutredninger vedlegg I, vil planer for følgende aktuelle tiltak som vil være relevante i denne sammenhengen alltid utløse krav om konsekvensutredning: 

  • Punkt 8 b): Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan seile og anløpe. 
  • Punkt 19: Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a. 
  • Punkt 24: Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

Svartnes havn er per i dag i aktiv bruk. Det er derfor ikke snakk om nyetablering av havnearealer, men utvidelse av eksisterende havn. Dages farled ligger innenfor formålet Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, havneområde i sjø/farled.   Mudring av dagens farled skal innebærer et uttak av masse på til sammen 510 650 fm³ innenfor et areal på totalt 135 750 m² (se figur 1). Dette er under kravet til konsekvensutredning etter Vedlegg I, pkt 19. Det er ikke avsatt område for mudring i gjeldende områdeplan.  Det planlegges etablering av ulike former for næringsbygg. Vardø kommune oppgir at samlet næringsarealer vil overstige 15 000 m². Dette utløser konsekvensutredning og det kreves planprogram. 

 

Saksopplysninger

Gjeldende planer for dette området Type plan:  Områderegulering

Navn på plan: Reguleringsplan for Svartnes, Bussesundet og del av Vardø øy

 

Vil du uttale deg?

Uttalelser kan leveres via Altinn eller sendes som e-post eller brev.
 
Eventuelle merknad eller innspill kan sendes til Norconsult AS ved Siri Bø Timestad siri.bo.timestad@norconsult.com eller via post til Klæbuvegen 127B, 7031 Trondheim
 
Frist for uttalelse: 01.09.2023