Det varsels om stenging av Per Larssens gate i forbindelse med forarbeid til asfaltering. En god del av strekningen er nå bare grus etter fresing, og det er fare at det blir oppkjørt. I tillegg må vi ivareta sikkerheten til det kommunale mannskapet som må utføre vegarbeid langs hele strekningen.
Per Larssens gate blir derfor stengt i området fra Per Larssens gt. 8 til 28. Trafikk til barnehagen, helsesenter, St. Hanshaugen og Skagen må kjøre rundt via Skagveien. Gående og syklende kan fortsatt bruke gang- og sykkelstien. Det tillates kun adkomst for berørte beboere mellom Per Larssens gate 8 til 28. Besøkende til Vardø sykehjem bes bruke Birger Dahls gate.
Vi beklager for eventuelt ulempene dette medfører.