Hensikten med planen

Detaljreguleringsplan for Svartnes havn legger opp til etablering av næringsareal for foredling og service knyttet til fiskeri- og havbruksnæring. Planen åpner også for utvidelse av kai og utdyping av seilingsled. Målsettingen er å utvikle Svartnes havn til å bli et nytt fiskeri- og logistikk-knutepunkt i Nord Norge.

 

Sammendrag

Gjeldende områdereguleringsplan for Svartnes, Bussesundet og deler av Vardø øy ble vedtatt i 2011. Gjeldende plan legger til rette for kombinert formål kai og industri innenfor det området som nå ønskes realisert, og hjemler i utgangspunktet for ønskede tiltak. Det er i reguleringsbestemmelsene ikke krevd detaljregulering for disse formålene før bygging. Utbygging i tråd med gjeldende plan, er i liten grad realisert. Det har gått 12 år siden områdeplanen ble vedtatt, og det stilles nye krav til konsekvensutredningsmetodikk og til utredning av miljørelaterte tema siden den gang. Vardø kommune har endret målsetting om hva Svartnes havn skal fungere som og hvilket næringsliv det skal satses på. Det ønskes å skape et attraktivt og fremtidsrettet næringsareal for utbygging av fiskeri og servicerelaterte virksomheter, og har som mål å bli et nytt fiskeri- og logistikkpunkt i Nord-Norge. Avinor har i brev datert 05.09.22 redegjort overfor kommunen at kombinasjonen fiskerihavn og innflyvningssone for Vardø lufthavn er utfordrende på grunn av fare for «birdstrike», og fraråder derfor sterkt etablering av en fiskerihavn. Vardø bystyre har på grunnlag av denne utfordringen valgt å gjennomføre en detaljregulering for ønsket utbygging. Hensikten er å få oversikt og en avklaring av hvilke følger en slik etablering kan få for andre interesser, og om kombinasjonen fiskerihavn og innflyvningssone kan realiseres dersom det gjennomføres avbøtende tiltak.

 

Planforslagene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2024 - 30.08.2024 

 

Eventuelle merknader/synspunkter saksreferanse/merkers med “23/00654 - Svartnes havn planID 56342023001” og sendes til Vardø kommune v/plan- og byggesaksavdeling, Kirkegata 4, 9950 Vardø eller via epost til postmottak@vardo.kommune.no innen 30.08.2024. 

 

Saksdokumenter

 1. Plankart - 07.05.24
 2. Bestemmelser - 07.05.24
 3. Planbeskrivelse - 07.05.24
 4. Vedtak
 5. Saksfremlegg

Vedlegg

 1. Konsekvensutredning naturmangfold - 21.01.24
 2. Notat konsekvenser reindrift - 11.12.23
 3. Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø - 11.01.24
 4. Konsekvensutredning friluftsliv - 18.01.24
 5. Illustrasjonsplan - 07.05.24
 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse - 29.04.24
 7. Fagutredning støy - 19.01.24 
 8. Vurdering etter vannforskriften - 23.01.24
 9. Vurdering av klimagassutslipp - 15.01.24
 10. Overordnet VAO-plan - 24.04.24
 11. Situasjonsplan VAO - 24.04.24
 12. Brannvurdering - 12.01.24
 13. Restriksjonsflater Vardø lufthavn - 23.01.24
 14. Geoteknisk vurdering områdestabilitet/gjennomførbarhet - 19.02.24
 15. Miljøtekniske sedimentundersøkelser (DMR Miljø og Geoteknikk AS 2023) - 22.08.23
 16. Oppsummering sedimenter - 12.01.24
 17. Risikovurdering for flom fra havet - 12.03.24
 18. Marin og terrestrisk naturtypekartlegging (Natur og Samfunn AS 2023) - 15.08.23
 19. Fagutredning elektro - 08.02.24
 20. Referat fra oppstartsmøte - 30.06.23
 21. Sammenstilling av innspill til oppstartsvarsel og høring av planprogram

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).