Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og offentlig ettersyn

Utvidelse av planområdet detaljreguleringsplan Svartnes havn PlanID 54042023001

Vardø kommune varselet i brav datert 30.07.2023 om oppstart og høring av planprogram for detaljregulering av Svartnes Havn. Formål med detaljreguleringsplan for Svartnes havn er å skape et attraktivt og fremtidsrettet næringsareal for utbygging av fiskeri- og servicerelaterte virksomheter. Målsettingen er å utvikle Svartnes havn til å bli et nytt fiskeri- og logistikk-knutepunkt i Nord Norge.
Planprogrammet ble vedtatt av plankomiteen den 14.11.2023 i vedtak 4/23. 

Utvidelse av planområdet - reguleringsplan Svartnes havn

Forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet 2023-2023 legges ut på offentlig ettersyn

Trafikksikkerhetsutvalget vedtas, kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2023-2026 legges ut på høring.


Frist for høring settes til 15.09.2023.

Egne brev sendes til de aktuelle sektormyndigheter, utviklingslag, politirådet, ungdomsrådet og eldrerådet. Planforslaget legges også ut til offentlig ettersyn i 6 uker papirkopi kan lese ved servicekontoret på rådhuset og på kommunens hjemmeside www.vardo.kommune.no


Innkommende forslag og innspill drøftes i arbeidsgruppen før endelig forslag til kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2023-2026 legges fram for bystyret til behandling.

Kommunedelplan for Trafikksikkerhetsplan 2023-2026

Høring - forslag til ny forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Vardø kommune

Bakgrunnen for etableringen av en slik forskriften er hjemlet i forurensningsloven og avløpsdelen i Forurensningsforskriften (heretter kalt Avløpsforskriften) gir kommunene mulighet til å fastsette kommunale (lokale) forskrifter på visse områder. På dags dato har ikke Vardø kommune en slik kommunal forskrift som gjelder utslipp av oljeholdig avløpsvann etter Avløpsforskriftenes § 15-6 og påslipp til offentlig avløpsnett etter Avløpsforskriftenes § 15A-4 (påslippsavtaler).

Utslipp_002

Høring - forskrift om vann- og avløpsgebyr, Vardø kommune

Gjeldende forskrift for vann- og avløpsgebyr ble vedtatt av Vardø bystyre den 17.12.2002. Denne forskrift er hjemlet i opphevet lov av 31. mai 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift av 10. januar 1995 nr.70 p, kommunale vann- og avløpsgebyr, sist endret 13. juli 2000.

Vannledningskart

Høring - Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn, Vardø kommune

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn er basert på endringer i sentralt lovverk (forurensningsloven § 80) Forurensingsloven § 73 har bestemmelser om tvangsmulkt ved forhold som er i strid med forurensningsloven og forurensningsforskriften. Tvangsmulkten kunne fastsettes samtidig med pålegg om retting, og løper fra fristoversittelsen for retting.

Avløpskum